Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied.

§1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod gedaan door, elke overeenkomst gesloten met en elke prestatie verricht door ons en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen ons en de klant. Onderhavige algemene voorwaarden vullen de gebeurlijk tussen ons en de klant overeengekomen bijzondere voorwaarden verder aan. Die bijzondere voorwaarden die zouden afwijken van onderhavige algemene voorwaarden zullen steeds primeren. §2 Door het enkele feit van het aanvaarden van een aanbod gedaan door, het sluiten van een overeenkomst met en het aanvaarden van een prestatie verricht door ons erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. §3 De klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Artikel 2. Uitvoering.

§1 Tenzij uit de aard van de opdracht onmiskenbaar blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd zijn al onze verbintenissen inspanningsverbintenissen. §2 Tenzij uit de aard van de opdracht onmiskenbaar blijkt dat het om een dwingende uitvoeringstermijn gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn uitvoeringstermijnen voor ons slechts indicatief en niet dwingend. Wij zullen naar best vermogen de vooropgestelde, niet-dwingende uitvoeringstermijnen proberen te eerbiedigen. §3 Tenzij met de klant schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen werd dat een bepaalde zaakvoerder, aangestelde of uitvoeringsagent de prestaties zal uitvoeren, bepalen wij autonoom, zonder inspraak van de klant, onze interne taakverdeling en wie van onze zaakvoerders, aangestelden en uitvoeringsagenten de prestaties daadwerkelijk zal verrichten.

Artikel 3. Prijzen.

§1 Tenzij wij schriftelijk anders aangegeven hebben, zijn de door ons opgegeven prijzen uitgedrukt in euro en exclusief btw. Alle bedragen zijn nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage. §2 De klant dient zowel onze prestaties als onze kosten (i.h.b. aan derden voorgeschoten bedragen) te vergoeden. §3 In januari van ieder jaar hebben wij het recht om onze prijzen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder. Ingeval wij onze prijzen aldus indexeren, heeft de klant het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen mits het verzenden van een aangetekende opzeggingsbrief binnen de maand na de datum van het ter kennis brengen van of, bij gebreke aan het ter kennis brengen, de eerste aanrekening van de geïndexeerde prijzen. Bij gebreke aan opzegging binnen die termijn en op die wijze, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de geïndexeerde prijzen, die als nieuwe basisprijzen zullen gelden tot een volgende indexering. Ingeval de klant gebruik maakt van voormelde opzeggingsmogelijkheid zullen onze prestaties tot op de datum van opzegging afgerekend worden op basis van de voor indexering toepasselijke basisprijzen (en zal indien nodig een creditnota op onze laatste factuur opgemaakt worden).

Artikel 4. Facturering en betaling.

§1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst of andersluidende vermelding op onze facturen, zijn onze facturen betaalbaar 10 dagen na factuurdatum. §2 Ingeval een factuur onjuist zou zijn, dient deze binnen de 10 dagen na factuurdatum met een aangetekende of tegen ontvangstbewijs overhandigde brief gemotiveerd geprotesteerd te worden. Facturen evenals de erop vermelde prestaties en kosten die niet binnen voormelde termijn en op voormelde wijze geprotesteerd werden, zullen zondermeer als aanvaard beschouwd worden. §3 De plaats van betaling van de schulden van de klant aan ons is op onze maatschappelijke zetel. §4 De klant kan niet weigeren om de reeds verrichte prestaties of gemaakte kosten te betalen om reden dat de totaliteit van onze verbintenissen (nog) niet uitgevoerd werd. §5 Wij hebben het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, de conventionele forfaitaire schadevergoeding en alle vervallen moratoire interesten alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men). §6 Wij hebben steeds het recht om alle bedragen die wij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zouden zijn te compenseren met de bedragen die de klant aan ons verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet al opeisbaar zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

§1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ons niet tijdig aanleveren van de nodige gegevens en documenten of van het aanleveren van onvolledige en/of onjuiste gegevens of documenten. §2 Voor schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, de niet-volledige uitvoering, de niet-tijdige uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van onze verbintenissen zullen wij slechts aansprakelijk zijn ingeval van een grove fout. §3 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerd wordt. Indien onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag van € 25.000,- per schadegeval. §4 De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook te onzen laste. §5 De beperkingen van aansprakelijkheid van de voorgaande paragrafen gelden niet voor het geval van een opzettelijke fout.

Artikel 6. Wanprestatie.

§1 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaltermijn van één of meerdere facturen hebben wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet (tijdig) betaalde bedrag met een minimum van EUR 50,- en dit onverminderd ons recht op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure gevoerd moet worden. §2 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die opgemaakt werden door ons aan de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en zijn hierop de vergoedingen bepaald in §1 verschuldigd. §3 Indien twijfel over de solvabiliteit van de klant kan ontstaan, zoals ingeval van het niet (tijdig) betalen van één of meerdere facturen, het geweigerd worden van een domiciliëringsopdracht, het leggen van beslag lastens de klant, het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of gelijkaardige procedure, ontbinding, fusie of splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak hebben wij het recht om voor de nog uit te voeren verbintenissen een voorschot of volledige voorafbetaling te eisen, dan wel om het stellen van (bijkomende) zekerheden te eisen. §4 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen of het stellen van (bijkomende) zekerheden zoals bepaald in §3 hebben wij ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht om nog uit te voeren verbintenissen – ongeacht of zij termijngebonden en/of dringend zijn – op te schorten totdat wij volledige betaling ontvangen hebben / de gevraagde (bijkomende) zekerheden gesteld zijn. Wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die de klant zou lijden door een opschorting van onze werkzaamheden. §5 Wij hebben het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte te ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn mits het versturen van een aangetekende brief waarbij deze beslissing wordt ter kennis gebracht (1) ingeval van onvermogen van, uitgifte van één of meerdere cheques zonder dekking door, protest van één of meerdere wissels van, beslag lastens, ontbinding van, collectieve schuldenregeling van of faillissement van de klant en (2) ingeval de klant tekort komt aan één of meerdere van zijn verbintenissen ten aanzien van ons, waaronder ondermeer de tijdige betaling van de door ons opgemaakte facturen of de gevraagde voorschotten of voorafbetalingen en het stellen van (bijkomende) zekerheden begrepen worden, en hieraan niet tegemoet is gekomen binnen de acht dagen volgend op een ingebrekestelling door ons. Ingeval op het ogenblik van ontbinding reeds prestaties verricht werden en/of kosten gemaakt werden, dienen deze vergoed te worden door de klant. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding hebben wij daarbovenop, ten titel van bijkomende schadevergoeding, recht op een forfaitair bedrag gelijk aan, al naargelang het geval, tien maal het overeengekomen uurtarief of twee maal de overeengekomen kwartaalvergoeding, met een minimum van EUR 500,- en onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, moest onze schade groter zijn

Artikel 7. Opzegging.

§1 Partijen kunnen de overeenkomst van onbepaalde duur te allen tijde zonder motivering opzeggen met een aangetekende of tegen ontvangstbewijs overhandigde brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens drie maanden. §2 Ingeval de bijzondere voorwaarden voorzien in een vergoeding van de algemene prestaties per kwartaal, kan, met inachtneming van voormelde minimale opzeggingstermijn, enkel opgezegd worden tegen het einde van een kwartaal.

Artikel 8. Varia.

§1 De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht.

§1 De rechtsverhoudingen tussen ons en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. §2 a) Ingeval van geschil zijn uitsluitend, volgens hun onderscheiden materiële bevoegdheid, de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen of het vredegerecht van het kanton Willebroek bevoegd. b) Enkel wij hebben daarnaast ook het recht om het geschil aanhangig te maken bij het (binnenlandse of buitenlandse) gerecht dat bevoegd zou zijn indien het bevoegdheidsbeding van §2 a) niet ware opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 10. Persoonsgegevens.

§1 In het kader van onze samenwerking verwerken wij de door u overgemaakte persoonsgegevens. Door ondertekening van onze overeenkomst geeft u uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. §2 Onder persoonsgegevens verstaat men o.a.: naam, voornaam, financiële en commerciële gegevens, rijksregisternummer, foto’s, adres, e-mail adres, IP adres, geslacht, geboortedatum, … Kortom, elke informatie die aan u als persoon gelinkt kan worden. §3 Verwerker van uw persoonsgegevens: BVBA Advicegroup & Walraevens, maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21 en ondernemingsnummer 0458.079.926, Tel: +32(0)3.890.00.20, Verantwoordelijke: Rita Dielen e-mailadres: info@advicegroup.be §4 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: (a) ter uitvoering van onze overeenkomst en behartiging van uw belangen (b) voor facturatie (c) om onze diensten, technologieën en website te analyseren, beschermen en optimaliseren (d) teneinde in overeenstemming te zijn met de wetten en reglementen waaraan wij onderworpen zijn (e) voor administratieve doeleinden. §5 De persoonsgegevens die wij van u vergaren, worden opgeslagen in onze kantoren te Bornem en worden gedeeld met ons kantoor te Buggenhout. In uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten worden gedeeld met derden. Wij sluiten met deze derden verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen. §6 Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 van de Algemene Gegevensverordening, namelijk op grond van: (a) uw toestemming (b) noodzakelijkheid voor overeenstemming met wettelijke verplichtingen (c) noodzakelijkheid voor de uitvoering van onze overeenkomst (d) noodzakelijkheid voor onze legitieme belangen. §7 U hebt volgende rechten: (a) recht op toegang en inzage (b) recht op verbetering, verwijdering en beperking (c) recht van verzet (d) recht van gegevensoverdracht (e) recht van intrekking van de toestemming. U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail met uw verzoek te richten aan info@advicegroup.be §8 Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende facturen hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiode: (a) hoe lang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen? (b) zijn de persoonlijke gegevens gevoelig? (c) heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode (d) zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonsgegevens te bewaren? §9 Indien u meent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, kan u een klacht indien bij ons of bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2.274.48.00, Fax +32(0)2.274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de Privacyverklaring die op onze website http://www.advicegroup.be/ wordt gepubliceerd en geüpdatet.

Download de PDF hier